2024ko Euskadiko Slalom-eko kopako 5. proba- Euskadiko K.Cross Txapelketa


Antes de continuar, debes introducir los datos de tu club

Al acabar, haz click sobre el botón CONTINUAR

Nota legal y política de privacidad

2018ko maiatzaren 25etik aurrera, pertsona fisikoen datuak tratatzen dituzten erakunde publiko eta pribatu guztiek Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen babesari buruzkoa eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen duena, betetzea eska dezakete. Horregatik, Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren doktrinan oinarrituta, interesdunari bere garaian aurkeztutako informazioa zabaldu behar zaio, arau berria eta, zehazki, 2016/679 (EB) ERREGELAMENDUAREN 13. artikulua betetzeko egindako datu-tratamenduen izaera jakinarazteko./ A partir del pasado 25 de mayo de 2018 es exigible por parte de todas las entidades públicas y privadas que traten datos de personas físicas el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. Es por ello por lo que, en base a doctrina de la Agencia Española de Protección de Datos, debe ampliarse la información presentada en su momento al interesado informándole de la naturaleza de los tratamientos de datos realizados para dar cumplimiento así a la nueva norma y en concreto al artículo 13 del REGLAMENTO (UE) 2016/679.


 

Ondorioz, Euskal Kanoe Federakuntzak (aurrerantzean, EUSKALKANOE), datu pertsonalen tratamenduaren arduradun gisa, honako hau jakinarazten dizu:/ En consecuencia, la Euskal Kanoe Federakuntza(en adelante, EUSKALKANOE), en calidad de Responsable del Tratamiento de datos personales le informa que:

Datuen tratamenduaren legitimazioa honako oinarri juridiko hauetako batean edo batzuetan oinarritzen da: a) Kontratu-harremana mantentzea; adibidez, Tratamenduaren Arduradun eta Tratamenduaren Arduradun kontratua. b) EUSKALKANOE Tratamenduaren arduradunaren interes legitimoa, adibidez, eta beste batzuen artean, EUSKALKANOEk lizentziak homologatzea, c) Aurretiazko adostasuna, berariazkoak eta hainbat helburu zehatzetarako behar direnak, eta abar./ La legitimación del tratamiento de datos realizado se ampara según proceda en una o varias de las siguientes bases jurídicas: a) Mantenimiento de relación contractual; por ejemplo, contrato Encargado de Tratamiento y Responsable de Tratamiento b) Interés legítimo del Responsable del Tratamiento EUSKALKANOE, por ejemplo y entre otros, la homologación de licencias por parte de la EUSKALKANOE c) Consentimiento previo, expreso y otorgado para varios fines específicos; por ejemplo y entre tanto de deportistas, delegados, técnicos, jueces-árbitros, etc.

Datuak bildu eta tratatzearen helburua kirol-lizentziak izapidetzea eta kudeatzea da. Datu horiek hirugarrenei baino ez zaizkie lagako eta transferituko kirol-lehiaketen esparruan, EUSKALKANOEren eginkizunak eta betebeharrak betetzetik soilik eratortzen diren helburuak betetzeko.
/ La finalidad de la recogida y tratamiento de datos es la de tramitar y gestionar licencias deportivas. Dichos datos únicamente serán cedidos y transferidos a terceros en el ámbito de las competiciones deportivas, para cumplir los fines que exclusivamente se deriven del ejercicio de las funciones y obligaciones de la EUSKALKANOE.

Autonomia Erkidegoko lizentziak federazioaren beraren jarduera edo kirol-lehiaketa ofizialetan parte hartzeko baino ez dira baliozkoak. Erkidego arteko, estatuko edo nazioarteko lehiaketa ofizialetan parte hartzeko, beharrezkoa izango da EUSKALKANOE Lizentzia Nazionalak homologatutako lizentzia izatea./ Las licencias autonómicas sólo son válidas para participar en actividades o competiciones deportivas oficiales de la propia federación de ámbito autonómico . Para la participación en competiciones oficiales de ámbito inter-autonómico, nacional o internacional será preciso estar en posesión de licencia homologada, por la EUSKALKANOE, Licencia Nacional.

Baimen orokorra: EUSKALKANOEk antolatutako lehiaketetan parte hartu ahal izateko, kirolariek, ordezkariek, teknikariek, epaile-arbitroek eta abarrek, lizentzia homologatzeko eskatzen duten unean, lehiaketetatik eratorritako irudi-eskubide guztiak baimendu eta laga beharko dituzte EUSKALKANOEren, haren federazio autonomikoaren, klubaren eta estropadan egon daitekeen edozein erakunde antolatzaileren alde. Baimen horrek berariazkoa eta idatzizkoa izan beharko du. Adingabeen kasuan, legezko tutoreek sinatu beharko dute. Gainera, arraunlarien kasuan, haien identifikazio-datuak Espainiako Piraguismo Federazioaren webgunean egongo dira ikusgai, emaitzak erakusteko. Kluben homologazioa eskatzen duten guztiek beren datuak tratatzeko berariazko ahalmena emango diote EUSKALKANOEri. Datu horiek EUSKALKANOE titularra eta arduraduna izango den fitxategietan sartu eta tratatuko dira, dagozkion segurtasun-neurriak bilduta.
/ Consentimiento genérico: Para poder participar en competiciones organizadas por la EUSKALKANOE, los deportistas, delegados, técnicos, jueces-árbitros, etc., deberán, en el momento de solicitar la homologación de su licencia autorizar y ceder todos sus derechos de imagen derivados de las propias competiciones a favor de la EUSKALKANOE, su federación autonómica, club; así como cualquier entidad organizadora que pueda existir en la regata. Esta autorización deberá ser expresa y por escrito. En el caso de los menores deberá estar firmada por sus tutores legales. Además, en el caso de remeros/as, sus datos identificativos quedaran visibles en la página web de la Federación Española de Piragüismo, con el fin de mostrar sus resultados. Todos los solicitantes de homologación Clubs, facultarán expresamente a la EUSKALKANOE, para el tratamiento de sus datos. Datos que serán incorporados y tratados en los diversos ficheros de los que será titular y responsable la EUSKALKANOE, reuniendo las oportunas medidas de seguridad

Kirolari federatua bada, datuen tratamenduaren helburua da, indarrean dagoen legediaren arabera, parte hartzen duen kirol honekin lotutako lehiaketak eta bestelako jarduerak kudeatzea. Zure identifikazio-datuak eta kirol-ekitaldietan egiten dituzun jarduketei lotutakoak Kirol Kontseilu Gorenari, aseguru-erakundeei, kirol-klubei, Kirolean Osasuna Babesteko Espainiako Agentziari, Dopinaren Aurkako Munduko Agentziari jakinarazi ahal izango zaizkie, Dopinaren Aurkako RFEP Erregelamenduari men eginez eta Nazioarteko Federazioen xedapenek xedatzen dutenari men eginez, bereziki EUSKALKANOEri bere prozeduretarako aitortzen zaion ahalmenari, bere diziplina-probei, Zehapena izanez gero ere, lehiatzeko debekuarekin, EUSKALKANOEk bere web-orrian (intranet) argitaratuko du, 3/2013 Legean, kirolarien osasuna babesteari eta kirol-jardueran dopinaren aurka borrokatzeari buruzkoan, ezarritako lizentzia izapidetzeko baldintzak betetzeko. Kirolaren Administrazio Auzitegia, Nazioarteko Batzorde Olinpikoa, kirol-ekitaldien beste antolatzaile batzuk eta Kiroleko indarkeria, arrazakeria, xenofobia eta intolerantziaren aurkako Batzordea, kirol-ekitaldiak behar bezala garatzen direla bermatzeko. Era berean, identifikazio-datuak bidaia-agentziei, hotelei eta transferrari jakinaraziko zaizkie, EUSKALKANOEk antolatzen dituenean joan-etorriak kudeatzeko./ En caso de que sea un deportista federado, la finalidad del tratamiento de datos es la de gestionar, de acuerdo con la legislación vigente, competiciones y otras actividades relacionadas con este deporte en las que participe. Sus datos identificativos y los asociados a sus actuaciones en eventos deportivos podrán ser comunicadas al Consejo Superior de Deportes, entidades aseguradoras, Clubes deportivos, Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, Agencia Mundial Antidopaje, con su acatamiento del Reglamento antidopaje RFEP y su obediencia a todo cuanto dispongan las disposiciones de las Federaciones Internacionales, en especial a la facultad que se reconoce a la EUSKALKANOE en los procedimientos disciplinarios, para comunicar a la RFEP los datos concernientes de su identidad, de los controles, pruebas, resoluciones, procedimientos administrativos, sancionadores y judiciales como resultado de los resultados obtenidos. También en caso de sanción, con la prohibición para competir, la EUSKALKANOE publique en su página Web (intranet) a efectos de conocimiento para cumplir con los requisitos de tramitación de licencia establecidos en la Ley 3/2013 de Protección de la Salud de los/las deportistas y Lucha contra el Dopaje en la actividad deportiva. Tribunal Administrativo del Deporte, Comité Olímpico Internacional, otros organizadores de eventos deportivos y Comisión contra la violencia, racismo, xenofobia y la intolerancia en el deporte con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo de los eventos deportivos. De forma análoga, los datos identificativos serán comunicados, si fuera preciso a, Agencias de viajes, hoteles y transfer con la finalidad de gestionar sus desplazamientos cuando estos sean organizados por la EUSKALKANOE.

Datuak, lehen adierazitako helburuekin, Espainia ez den beste herrialde batzuetara bidali behar badira, berariazko baimena ematen dute datuak transmititzeko. Datu horiek, batzuetan, baliteke Espainiakoaren pareko datu-babesik ez izatea, eta, betiere, komunikazioaren xede den herrialdea bat etortzea parte hartuko duten ekitaldiaren herrialdearekin, baldin eta aldez aurretik abisua eman bazaie ekitaldia egin baino lehenagoko kategoriei eta herrialde hartzaileei dagokien informazioren bati. Dopin-kontrolei buruzko datuak, Kirolean Osasuna Babesteari eta Dopinaren Aurkako Borrokari buruzko Legea betez, gure herrialdea partaide den eta kirol-arloko dopinaren aurkako borrokan parte hartzen duten erakunde publiko edo pribatuei laga ahal izango zaizkie, Espainiak legez bere gain hartutako nazioarteko konpromiso lotesleek xedatzen dutenaren esparruan. Datu antropometrikoak, kirol-ibilbidea, kirol-emaitzak eta irudia kirol-ekitaldietara joaten diren ikusleei erakutsi ahal izango zaizkie, liburuxken bidez, EUSKALKANOEren argitalpenetan, EUSKALKANOEren webgunean, sare sozialetan eta kirol-bideo eta -eskuliburuetan. Irudiak piraguismo-kirolarekin zerikusia duten ekitaldietan soilik hartu ahal izango dira, eta, betiere, bertaratzen den kirolean, ikastaroetan edo elkarrizketetan, ikastaroetan edo ohorean./ En el caso de que los datos, con las finalidades antes expuestas, deban enviarse a otros países distintos de España, otorgan su consentimiento expreso para esta transmisión de datos, que en algunos casos pueden no contar con una protección de datos equiparable a la Española, y siempre que el país de destino de la comunicación coincida con el país del evento en el cual vayan a participar, que haya sido avisado con anterioridad de la celebración del evento y del país anfitrión y que las entidades receptoras de la información pertenezcan a alguna de las categorías antes enumeradas. Los datos relativos a controles de dopaje, en cumplimiento de la Ley de Protección de la Salud y Lucha contra el Dopaje en el Deporte podrán ser cedidos a los organismos públicos o privados de los que nuestro país sea parte y que participen en la lucha contra el dopaje en el ámbito deportivo, en el marco de lo que dispongan los compromisos internacionales legalmente vinculantes asumidos por España. Los datos antropométricos, trayectoria deportiva, resultados deportivos e imagen podrán ser mostrados al público asistente a eventos deportivos por medio de folletos, en las publicaciones de la EUSKALKANOE, en el sitio web de la EUSKALKANOE así como en redes sociales y en videos y manuales deportivos siendo las imágenes tomadas exclusivamente durante el desarrollo de los eventos relacionados con el deporte de piragüismo a los que se asista o bien durante entrevistas, entrenamientos, concentraciones, cursos o conferencias, respetando siempre su dignidad y honor.

Produktuak eta zerbitzuak jasotzen edo ematen baditu, datu pertsonalak jarduera ekonomikoaren kudeaketa fiskalerako, administratiborako eta kontabilitaterako baino ez dira erabiliko. Helburu berberekin, datuak Zerga Administrazioari jakinaraziko zaizkio, aplikatzekoa den legeria betez, eta kontratu-harremanak irauten duen bitartean gordeko dira, zerga-legeriaren arabera aplikatzekoak diren preskripzio-epeen arabera./ En el caso de que reciba o proporcione productos y servicios los datos personales serán utilizados exclusivamente para la gestión fiscal, administrativa y contable de la actividad económica. Con idénticos fines, los datos serán comunicados a la Administración Tributaria en cumplimiento de la legislación aplicable y serán conservados mientras se mantenga la relación contractual y según los plazos de prescripción aplicables en virtud de la legislación tributaria.

Identifikazio- eta harreman-datuak zuzeneko marketin-helburuetarako erabili ahal izango dira, 2016/679 (EB) ERREGELAMENDUAREN 47. kontuan hartuta, posta arruntaren, elektronikoaren edo SMSaren bidez interesgarriak izan daitezkeen zerbitzuen berri emateko. Datuak gorde egingo dira aurkako borondatea adierazten ez duten bitartean eta/edo zaharkituta daudela uste den arte. 34/2002 Legean xedatutakoaren arabera, aipatutako merkataritza-komunikazioak bidaltzeko emandako baimena ezeztatu nahi izanez gero, info@euskalkanoe.eus helbidean egin dezakezu./
Los datos identificativos y de contacto podrán ser utilizados con fines de mercadotecnia directa al amparo de lo dispuesto en el Considerando 47 del REGLAMENTO (UE) 2016/679, para informarle de los servicios que puedan ser de interés por correo ordinario, electrónico o SMS. Los datos serán conservados mientras no manifiesten su voluntad en contra y/o hasta que se estimen obsoletos. Según lo dispuesto en la Ley 34/2002, en caso de que desee revocar el consentimiento otorgado para el envío de las comunicaciones comerciales antes mencionadas puede hacerlo en la dirección de correo info@euskalkanoe.eus

Datuak babesteko ordezkaria/ Delegado de Protección de Datos


EUSKALKANOEk, 2016/679 (EB) ERREGELAMENDUA betez, Datuak Babesteko Ordezkaria (DPZ) izendatu du, segurtasun aktiboaren printzipioa bermatzeko, eta horrek lagunduko digu datuak babesteko araudiaren betetze-maila altuari eusten. Datuak Babesteko gure ordezkaria CODAPROT dpd@codaprot.com erakundea da. DPDrekin harremanetan jar zaitezke info@euskalkanoe.eus posta elektronikoaren bidez./ La EUSKALKANOE, en cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 ha designado un Delegado de Protección de Datos (DPD), para garantizar el principio de seguridad activa, que nos ayudará a mantener un alto nivel de cumplimiento de la normativa de protección de datos. Nuestro Delegado de Protección de Datos es la entidad CODAPROT dpd@codaprot.com. Puede comunicarse con el DPD a través del correo electrónico info@euskalkanoe.eus


Zeintzuk dira eskubideak? / ¿Cuáles son los derechos?


Jakinarazten da datu pertsonalen babesaren arloko eskubideak une oro eskueran dituela. Eskubide horien barruan sartzen dira datu pertsonalak eskuratzea, zuzentzea edo ezabatzea, tratamendua mugatzea, tratamenduari aurka egitea eta datuen eramangarritasunerako eskubidea. Eskubide horiek egikaritzeko, Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo behar duzu (ikus harremanetarako datuak http://www.euskalkanoe.eus helbidean), eta komunikazioan zuzenbidearen araberako nortasun zehatza egiaztatu. Era berean, jakinarazten da Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazioa jartzeko eskubidea duela, baldin eta uste bada tratamenduaren arduradunak datu pertsonalen babesaren arloko eskubideak urratu dituela. Prozeduraren formari eta edukiari buruzko informazioa jaso dezakezu www.agpd.es webgunean./ Se informa de que tiene al alcance en todo momento el ejercicio de los derechos en materia de protección de datos personales. Estos derechos comprenden el acceso a los datos personales, rectificación o supresión, la limitación del tratamiento, la oposición al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Para el ejercicio de estos derechos, debe dirigirse a Delegado de Protección de Datos (Ver datos de contacto en http://www.euskalkanoe.eus), acreditando en la comunicación la identidad concreta conforme a Derecho. Se informa asimismo que tiene derecho a interponer reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en caso de que se considere que el Responsable del Tratamiento ha vulnerado los derechos en materia de protección de datos personales. Puede informarse de la forma y contenido del procedimiento en el sitio web www.agpd.es

Desarrollos para Internet   Prodain.com